Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testülete                        

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Idősek Klubja
Idősek Klubja vezető (magasabb vezető) 
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3915 Tarcal, Szőlőhegy utca 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A magasabb vezető a szociális gondozói munkakör ellátása mellett vezeti, szervezi, irányítja az intézmény munkáját.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •       Felsőfokú képesítés, 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete szerinti vezető gondozói munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú képesítés,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •       büntetlen előélet
 •       cselekvőképesség
 •       Legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       képesítést igazoló okiratok hitelesített másolatát,
 •       3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítványt, amely igazolja, hogy a pályázó büntetlen előéletű, s nem áll a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.törvény 20.§ (2) bekezdés d.) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt,
 •       részletes szakmai életrajzot,
 •       az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel,
 •       a pályázó nyilaktozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 •       a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem áll cselekvőképességét érintő gondnokság alatt.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. december 14. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kovács Zoltán jegyző nyújt, a 47/580-444 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (3915 Tarcal, Fő utca 61. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3530/2017. , valamint a beosztás megnevezését: vezető gondozó .
 •       Személyesen: Butta László polgármester, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3915 Tarcal, Fő utca 61. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tarcal.hu/hirdetmenyek honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.