A projekt megnevezése:

ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE TARCALON
Támogatás összege: 55.171.078 Ft
A projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00098
Kedvezményezett: Tarcal Község Önkormányzata.
Támogatás mértéke: 100%
A projekt kezdete: 2019. 04. 01.
A projekt befejezése: 2021. 07. 29.
 

A projekt tárgya a BAZ megyei, Tarcal településen, önkormányzati épületek fotovoltalikus rendszerekkel történő ellátása, saját villamos energia igény kielégítése céljából, ezen túlmenően a megújuló energia felhasználásának tudatosítása a teljes lakosság körében. A fejlesztés hozzájárul és illeszkedik a BAZ megyei Területfejlesztési / Integrált Területi Programjában megfogalmazott 1-6 céljaihoz. A fejlesztés jelentősen hozzájárul a megyei szinten vállalt indikátorok teljesítéséhez, az egyedi természeti erőforrások fenntartható hasznosításához. A fejlesztés komplex programmal fejlesztendő járásba tartozó településen valósul meg. Megvalósítási helyszínek: 3915 TARCAL, Rákóczi u.4. hrsz:346/2 BOROKHÁZA, 3915 TARCAL, Keresztúri utca 40. hrsz:1371 RAVATALOZÓ, 3915 TARCAL, Fő út 74. hrsz:655/4 PIAC. A projekt közvetlen célja a fejlesztésbe bevont épületek számára költséghatékony működési környezet megteremtése, mely a Tarcal Község Önkormányzat működési költségeit jelentősen csökkentik, versenyképességét feltétlenül tovább erősítik. Ugyan csak közvetett eredményként lehet számolni, de kitűzött célként említhetjük az épülethasználók környezettudatosságra nevelését is.
Megvizsgálva a helyi adottságokat meghatározásra került a hosszú távon is takarékosan üzemeltethető műszaki tartalom.

• A fosszilis energia felhasználás csökkentésének több lehetősége van, amelyek jellemzően a következőek:
• az energia végfelhasználásának csökkentése (pl.: az épület külső határoló szerkezeteinek utólagos hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje);
• főbb rendszerelemek, hőtermelők hatásfok javítása (pl.: kazánok cseréje modern magas hatásfokú hőtermelőre);
• kapcsolt energiatermelés (villamos és hőenergia együttes termelése);
• megújuló energiák alkalmazásának lehetősége (pl.: levegő, napenergia, biomassza).

Így célszerűen a meglévő fosszilis energiaigények kiváltását tűzte ki célul a pályázó, amely fejlesztéssel egy gazdaságilag is megtérülő beruházás mellett tette le voksát. Összességében kijelenthető, hogy a jelen pályázat tárgyát képező energetikai korszerűsítések/fejlesztések megfelelnek a TOP stratégiai céljainak, amelyek a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentését szolgálják, valamint a megújuló energiaforrások használatát ösztönzik, népszerűsítik. A projekt további célja olyan beruházási, megvalósulási költségében céltudatos, racionális szakaszolható kivitelezésű energetikai konstrukció megvalósítása, amely az üzemeltetési költségek vonatkozásában a környezeti energiahasznosítás alkalmazásának többlet beruházási költségeit ésszerű időn belüli megtérüléssel biztosítja. A beruházás a megújuló energiahasznosítással a kiemelt környezetre vonatkozó környezetvédelmi hatások tekintetében a jelenlegihez képest igen nagymértékű csökkenő terhelést eredményez. Az energetikai számításokat épület energetikus szakértő végezte, az épületenergetikai számítások céljára kifejlesztett, elismert minőségű WinWatt program segítségével, amely mindenben a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet előírásain alapult. A beépítésre kerülő gépi eszközök energetikai paramétereinek meghatározása során az eredeti gyári/gyártói gépkönyvek, és műszaki leírásokat vettük alapul. Az érintett épület rendelkezik hiteles energetikai tanúsítvánnyal (HET). A projekt tervezett fizikai-műszaki kiterjedését lefedő épületenergetikai átvilágítás és annak javaslatai. A fejlesztés előtti és utáni állapot számított energiafelhasználási adatainak bemutatása, valamint a működési költségek meghatározása és szakmai ütemterve a projekt tervben került bemutatásra. Továbbá a fejlesztési elképzelés mérlegelésre került (kockázatok, bekövetkezési valószínűségük, kezelésük). Az Önkormányzat, a TNM rendelet által definiált „közel nulla” szint elérését/meghaladását vállalja, az épületek többségében. Az egységnyi költségből a legnagyobb fosszilis energia-megtakarítás és ÜHG-kibocsátás csökkentés érhető el”, más TOP projektekhez szinergikusan illeszkedik, a tervezett beavatkozás 10.000 fő alatti településen valósul meg, a beruházás nem kirekesztő egyetlen társadalmi csoport számára sem és a projekttervből kiderül, hogy a pénzügyi belső megtérülési ráta (BMR) -4 % feletti. 1 GJ primerenergia-megtakarításra vetített nettó elszámolható beruházási költség nem haladhatja meg a 110.000 Ft/GJ értéket, napelemes rendszerek tervezett telepítése esetén, a beruházás-részre igényelt támogatás nem haladja meg a 450.000 Ft/kW, illetve/esetleges napkollektoros rendszerek tervezett beépítése esetében, a vonatkozó beruházás-részre igényelt támogatás nem haladja meg a 270.000 Ft/nm nettó elszámolható beruházási költséget. Minden megkezdett 1.500.000 Ft igényelt támogatás esetén 1 CO2 egyenérték (t) ÜHG megtakarítást vállal a projekt, illetve az épületek fejlesztés előtti energiaigénye meghaladja a 200 kWh/m2a értéket. A középületek száma: 4 db, illetve a településen a rosszabb energiahatékonyságú épületek lettek bevonva, illetve a fejlesztés szervesen kapcsolódik a 2007-2013-as időszakban közösségi forrásból finanszírozott operatív programból elnyert korábbi fejlesztéshez, hozzájárul annak folytatásához.

Projektünk megvalósításával hozzájárulunk a HEP-ben megfogalmazott célokhoz, mely szerint mindenkinek legyen esélye jó minőségű szolgáltatásokra, az esélyegyenlőtlenséggel küzdő emberek előnyben részesítését az élet minden területén, függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, egészséges vagy fogyatékossággal él, milyen a származása vagy az anyagi helyzete. Projektünk kivitelezése során szem előtt tartjuk, hogy az esélyegyenlőség minden állampolgár számára fontos érték. Érvényesítése nem csak jogszabályok által meghatározott kötelezettség, hanem hosszú távú érdek is, hiszen azt a célt szolgálja, hogy Tarcal község valamennyi lakosának esélye legyen a jó minőségű közszolgáltatásokra, életminőségük javítását szolgáló feltételek biztosítására.

 

 

Megvalósítási helyszínek:
3915 TARCAL, Rákóczi u.4. hrsz:346/2 BOROKHÁZA
3915 TARCAL, Keresztúri utca 40. hrsz:1371 RAVATALOZÓ
3915 TARCAL, Fő út 74. hrsz:655/4 PIAC