A projekt megnevezése:
BEL- ÉS CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETŐ RENDSZER FELÚJÍTÁSA, KIALAKÍTÁSA
TARCAL KÖZSÉGBEN
Támogatás összege: 240.000.000 Ft
A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00058
A projekt kezdete: 2017. 08. 01.
A projekt befejezése: 2018. 09. 30.

FELHÍVÁS TERÜLET SPECIFIKUS MELLÉKLETÉNEK 1.2 PONTJÁBAN SZEREPLŐ, ELKÜLÖNÍTETT FEJLESZTÉSI CÉLOK/FORRÁSFELHASZNÁLÁSI KERETEK KÖZÜL A PÁLYÁZÓ TÁMOGATÁSI KÉRELME A BEL- ÉS CSAPADÉKVÍZ VÉDELMI BERUHÁZÁSOK SZÁMÁRA ELKÜLÖNÍTETT INDIKATÍV KERETÖSSZEGRE IRÁNYUL.
Tarcal község Borsod-Abaúj-Zemplén megye keleti szélén, az Eperjes-Tokaji hegylánc legdélebbi nyúlványának a Bodrog- és a Taktaköz síksága között a tengerszint felett 516 m magasan kiemelkedő tokaji Nagy-hegy lábánál épült. A község területe 53,7 km2, melynek lakott területét ÉNy-DK irányban a Főút vágja ketté, mely egyben a Szerencset és Tokajt összekötő közlekedési út, illetve választóvonal is a közel kúp alakú, oldalát mély völgyekkel, nyergekkel nyúlványokra, oldalcsúcsokra és gerincekre tagolt hegy, valamint a vadvizekkel, holtágakkal, mesterséges csatornákkal és természetes vízfolyásokkal sűrűn behálózott síkság. Lakónépessége a KSH 2015. év eleji adatai alapján 2866 fő volt, népsűrűsége pedig 53,37 fő/km2. Tarcal a Tokaji járásban található. A Tokaji járás a kedvezményezett járásokon – komplex mutatója (társadalmi és demográfiai, lakás és életkörülmények, helyi gazdaság és munkaerő-piaci, valamint infrastruktúra és környezeti mutatókból képzett, összetett mutatószám) kisebb, mint az összes járás komplex mutatójának átlaga – belül az egyik, így a fejlesztendő járások közé tartozik. Tarcal éghajlata elsősorban az Alföld kontinentális jellegével mutat rokonságot, bár nem olyan szélsőséges, mivel a közeli hegyvidék kiegyenlítő hatása érződik. Tarcalon mintegy 200°C-os hőtöbblet mutatható ki egyes alföldi településekhez képest. Az éghajlat mérsékelten meleg és mérsékelten száraz. A csapadékban is szélsőséges és szegény terület. Az évi csapadékösszeg sokévi átlaga 600 mm, a tenyészidőszakban 360 mm körüli. Gyakoriak a hirtelen, nagy mennyiségű esőzések. A legtöbb 24 órás csapadék Tarcalon volt, 122 mm. A projekt célja: A tervezett beruházás megvalósításával a település önkormányzatának a célja a belvízkárok csökkentése és megelőzése, valamint az élet és a vagyonvédelem érdekében, a tavaszi hóolvadásból és a záporokból származó csapadékvizek elvezetésének megoldása, befogadóba való juttatása.
A fejlesztéssel érintett terület: Az északkeleti településrészt a 38. sz. főközlekedési úton lehet megközelíteni. Az első településrészt a Hegyalja,
Kövesd, Szeles, Botond és a Fő utca határolják. A második tervezési területet, az Árpád, Mikszáth Kálmán, Babócsai, Malom utcákat a 38. sz. főközlekedési úton lehet megközelíteni. A fejlesztéssel érintett területeken az ivóvíz, gáz, gravitációs szennyvízcsatorna, hírközlési légvezeték, távközlési alépítmény, elektromos légvezeték kiépült. A meglévő közműveket tájékoztató jelleggel adták meg közmű üzemeltetők, melyek pontos feltárása szakfelügyelet jelenlétében, kézi földmunkával a kivitelezés megkezdése előtt szükséges. A kivitelezés során a közmű üzemeltetők egyeztetési jegyzőkönyveiben előírtak betartásra fognak kerülni. A kivitelezéskor a közműfeltárások során lehet majd pontosan megállapítani, hogy szükséges-e közmű kiváltás. Tarcal településen az elmúlt tíz évben a bel- és csapadékvíz okozta káresemények rendszeresek melyek megoldása csak a jelen fejlesztés megvalósítása által lehetséges. Tarcal Község Önkormányzatának fejlesztése összhangban van a felhívás céljaival, a fejlesztés a felhívásban szereplő célokat teljesíti, illetve azokhoz hozzájárul. A település nem rendelkezik Integrált Településfejlesztési Stratégiával, így az ahhoz való illeszkedés vizsgálata nem releváns, azonban a településrendezési tervvel és a helyi esélyegyenlőségi programmal foglalt célokkal összhangban került megtervezésre a projekt célja. A tervezett fejlesztés illeszkedik a TOP más intézkedéseinek projektjeihez vagy ágazati operatív programok projektjeihez. Összességében elmondható, hogy a projekt megalapozott, jól előkészített, és hosszú távú fenntartása kétséget kizáróan biztosított. A projekt műszaki tartalma illeszkedik a területi adottságokhoz és a projekt tartalma figyelembe veszi a felhívás megjelenésekor érvényes vízgyűjtő-gazdálkodási tervet. Projektünk megvalósítása az alábbi megyei Integrált Területi Programban megfogalmazott célok megvalósulásához járul hozzá: • Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére (1. prioritás) • Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés (2. prioritás) • Megyei és helyi emberi fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés (5. prioritás) A településen tervezett vízelvezető árkok befogadói meglévő árkok, melyek jelen fejlesztés során csatlakozó vízelvezetők által szállított csapadékvizek befogadására megfelelő kapacitással rendelkeznek. Tarcalon a tervezési feladat a meglévő vízelvezető rendszerek felújítása, újra építése. Így a meglévő árkok befogadója már adott. Az árkok kezelője az Önkormányzat. Pangóvíz kialakulása a terepadottságokhoz igazodó burkolt mederben nem várható. A község vízfolyásai az alábbi befogadókban torkollanak: Misk csatorna, Henye völgyi árok, Előhegyi árok, Veréb árok, Névtelen árok, Szilvavölgyi árok. Az intézkedések tervezése (egyeztetése) különböző léptékben történt: a szabályozási és a finanszírozási háttér, valamint az intézményi intézkedések tervezése országos szinten, a közvetlen állapotjavító intézkedéseké pedig víztest szinten. Tarcal település a Vízgyűjtő- Gazdálkodási Terv, 2-7 Hernád-Takta vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési alegységbe tartozik. Tarcal Község nyilvántartása alapján a fejlesztéssel érintett területen – Tarcal Község Önkormányzat vagyonkataszteri nyilvántartása alapján – az Önkormányzati tulajdonú épületek az alábbiak: Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde, Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal, Klapka György Általános Iskola. Az önkormányzati vagyonkataszter alapján ezen épületek értéke összesen 351.082.258,- Ft. A fejlesztés területe nem érint ipari parkot, ipari területet, viszont érinti a fent felsorolt szolgáltató funkciójú épületeket. A fentebb említett védett értékek számszerűsíthető összege: 184.610.988,- Ft + 140.731.542,- Ft. + 25.739.728,- Ft. = 351.082.258,- Ft, míg a projekt összköltsége: 240.000.000,- Ft. A pályázat összköltsége csupán a fent említett megvédendő érték 68,36 %-a. A pályázó költséghatékony módon, reális és takarékos költségvetéssel tervezett. A település évről évre küzd a tavaszi és őszi nagy mennyiségű csapadékvíz okozta nehézségekkel. A tavasszal és ősszel jelentős mennyiségben hulló csapadék a település elhelyezkedése és a csapadékvíz-elvezető árkok hiánya és nem megfelelő állapotából adódóan minden évben elönti a település utcáit és a lakóházak pincéit. Minden évben több bejelentés és megkeresés érkezik az Önkormányzat részére a megfelelő csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítésére. Az alábbi bejelentések érkeztek a Polgármesteri Hivatal felé: Bel- és csapadékvíz elvezetés megoldatlanságával kapcsolatban számos bejelentés ékezett Tarcal Község Önkormányzatához az elmúlt években. • Csapadékelvezetés megoldásának igénye • Csapadék- és belvízkár bejelentések • Vízbetörések miatti kárbejelentések Csapadék- és belvízkár bejelentések: • Pincebeszakadás • Épületek falainak vizesedése, állagromlása • Talajvízszint emelkedés miatt művelésre alkalmatlanná vált területek Lakossági bejelentések az alábbi utcák esetében érkeztek: •
Jókai Mór utca • Nagy Balázs utca • Babocsay út • Könyves Kálmán út • Mikszáth Kálmán út • Malom út A lakosság részéről több megkeresés is érkezett, melyben kérték • a Babocsay utcai kertek vízelvezetésének megoldását, • a Kossuth u. felett a hegyről leömlő csapadékvíz mélyútba történő bevezetését, • az Aréna felől, a csapadékvízzel érkező nagy mennyiségű hordalék eltakarítását a Könyves K. utcáról, • a Zrínyi u. alsó részén a vízelvezetés megoldását, • az Árpád köz vízelvezetésének megoldását, • a kerítések mellett húzódó vízelvezető árokban leömlő víz által alámosott kerítések javítását. Az elmúlt 10 évben számottevő vízgazdálkodási célú fejlesztés nem történt, csak fenntartás (árok- és medertisztítás, áteresztisztítás). A Tokaji kistérség településeinek életében a belvizek és a hirtelen nagy mennyiségben lehulló csapadék problémát jelent. A nyári heves esőzések okoznak nagy gondot, mivel a belterületi csapadékvíz elvezető árkok a legtöbb helyen még nem épültek ki. Az ilyenkor lezúduló löszös sár szinte elönti a környező településeken a pincéket, a mélyebben fekvő területeket. A kistérség legtöbb településén még nem épültek ki a belterületi csapadékvíz elvezető árkok, melyekre a Taktaközben a belvíz elleni védekezés miatt, a Tokaji hegy környékén pedig a hirtelen lezúduló csapadék miatt lenne szükség. A belterületi hálózat kialakításához szükséges tehát a műszaki tervdokumentáció elkészítése, és a kivitelezéshez források szerzése. Az újonnan kialakítandó árkok mellett elengedhetetlen a már meglévők folyamatos karbantartása, tisztítása is. Tarcal község belterületén alapvető környezeti probléma a vízrendezés megoldatlansága. Az árkok 70%-a alkalmas a hirtelen csapadék vizek levezetésére.
Azonban amíg ezekbe eljut a víz, addig nincsenek kialakítva hordalékfogók, iszapfogók és így a levezető árkokba jutás előtt a víz szétterül, és elöntéseket okoz. A község területén az elmúlt időszakban számos csapadék- és belvíz káresemény történt, melyek jelentős anyagi kárt okoztak. Az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság igazolta, hogy Tarcal község területén az elmúlt 15 évben több alkalommal helyi vízkárokból, valamint belvízből adódó elöntések okoztak károkat. Belvízvédelmi készültségek az alábbi időpontokban voltak elrendelve: • 2005. március 1.- június 6. • 2006. január 2.- július 4. 2007-ben kisebb mértékű és rövidebb ideig tartó belvíz volt. Rövid idő alatt (1-2 óra) lehullott jelentős mennyiségű csapadék miatti elöntések időpontjai: • 2005. július 09. • 2005. augusztus 16. • 2005. augusztus 28. • 2007. június 02. Az említett napokon 40-50 mm-es esőzések voltak, amelyek a lejtőviszonyok és a lösztalaj tulajdonságai miatt nagy mennyiségű hordalékot terítettek a községre. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a belvíz és a csapadékvíz elöntések tényét igazolja, mely szerint Tarcal közigazgatási területén belvíz, és csapadékvíz elöntés az elmúlt 15 évben több alkalommal fordult elő. Jelentősebb káresemények: • 2005. 05. esőzés • 2006.03.12 Pincebeszakadás Temető u. 4. • 2009.07.10 Pincebeszakadás Templom köz • 2010. 05. esőzés • 2010.05.17 Belvíz elleni védekezés • 2010.09.01 Támfalomlás Fő út 124 • 2010.12.13 Pinceomlás Temető út 11. • 2010.12.14 Pincebeszakadás Klapka u.16. • 2010.12.16 Belvíz elleni védekezés • 2013. 07. esőzés • 2013.07.11 Viharkár • 2014.10.06 Pincebeszakadás Kossuth L. u.20. • Pincebeszakadás a Tarcal, Fő út 122. sz. alatt lévő 596 hrsz.ú ingatlanon. A káresemény során a lakóház alá nyúló, magáningatlanon épített boltozatlan pince az épület D-Ny-i sarka alatt, a telekhatáron álló, közterületet védő kőtámfal mellett beszakadt. A főtebeomlása miatt a sérült épületrész alátámasztás nélkül maradt. • A tartósan csapadékos időjárás következtében a település mélyebb fekvésű területein súlyos belvízhelyzet alakult ki. A leginkább érintett településrészek/utcák: – Malom, Mikszáth, Babocsay utcák-; – Hubay, Szabadság, Táncsics-; – Nagy Balázs, Jókai utcák által határolt térség, továbbá az – Arany János, Balassa és a Szondi utcák. • 2014.05.12. a 404 hrsz.-ú Kossuth Lajos utca 20-as számú ingatlana előtt a csapadékos időjárás következtében az útpadkán üreg keletkezett. A beszakadás veszélyeztette az önkormányzati út forgalmát és a felszín alatt lévő közművek állapotát. • 2010.12.16. Az elmúlt időszak csapadékos időjárásának következtében belvizessé vált a Mikszáth-, Babocsay utcák által határolt településrész, továbbá a Jókai; Táncsics; és Szabadság utcák térsége. • Belvíz elleni védekezés a település több pontján: – csapadék-, és talajvíz szivattyúzás 3 db benzinmotoros és 2 db kardámmeghajtású géppel – vízelvezető árkok mélyítése, műtárgyak tisztítása- új árokszakaszok építése – közterületek-, és magáningatlanok udvarának fertőtlenítése . Érintett utcák: Malom, Mikszáth, Babocsay, Hubay, Szabadság, Táncsics, Nagy Balázs, Jókai, Arany János, Balassa, Szondi • Hordalék deponálás, elszállítás – Kidőlt fák, letört ágak darabolása, elszállítása – Árkok, átereszek tisztítása – Árkok,
átereszek tisztítása, Érintett utcák: Rákóczi; Könyves K.; Előhegy; Szőlőhegy; Árpád; Vasút; Keresztúri; Kossuth; Klapka; Sport; Kinizsi; Munkácsy; Fő; Babocsay utcák; Ifjúsági ltp. A projekt keretében létrehozott bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmény hossza: 4950 fm A projekt nem konzorciumban valósul meg, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. hozzájáruló nyilatkozata a pályázat mellékletét képezi. A projekt megvalósítása során a lehető legnagyobb körültekintéssel kívánunk eljárni, annak érdekében, hogy minél kisebb esélye legyen az esetleges veszélyek megvalósulásának. A PET részét képezi a részletes kockázatelemzés, amely tartalmazza a lehetséges kockázatok kezelésének lehetőségeit is. A csapadék-gazdálkodási módszerek akkor hatékonyak, ha átfogóan a vízgyűjtőn belül általánosan alkalmazzák, ezért projekt keretében folyamatos teljesítéssel helyi lakosság szemléletformáló kampány kerül megvalósításra a projekt kezdetétől annak fizikai befejezésének napjáig, melynek fő célja a vizek helyben tartásának fontosságára való figyelemfelhívás és ehhez gyakorlati megoldások bemutatása, valamint az létrehozott infrastruktúra fenntartására való figyelemfelhívás. Az akció részleteinek kidolgozása a projektfejlesztés időszakában valósul meg. A fejlesztés megvalósítása után szükséges várható karbantartási, pótlási, javítási költségét az önkormányzat éves költségvetéséből a településüzemeltetési támogatási bevételből, illetve a helyi adó bevételekből biztosítható. A közfoglalkoztatási programok is tartalmazzák a meglévő csapadékvíz elvezető rendszerek tisztítását és karbantartását, melyre emberi erőforrást és dologi kiadásokat is biztosítanak támogatásként. Összegezve elmondható, hogy Tarcal Község Önkormányzata a fejlesztés eredményeként létrehozásra kerülő csapadékvíz-elvezető hálózat hosszú távú (legalább 5 éves) fenntartását biztosítani tudja. Tarcal Község Önkormányzata kiemelt feladatának tekinti a hátrányos helyzetűek minden törvényes eszközzel való támogatását. Elsődlegesen a rendelkezésre álló szociális lehetőségek széles árházát biztosítjuk számukra (eseti vagy állandó jellegű szociális juttatások), valamint lehetőségük van csatlakozni a közmunkaprogramhoz. Ennek a keretében tartjuk rendben a vízelvezető árkokat, nádat vágunk, az eső által kimosott hordalékot takarítjuk. A pályázat keretében csak olyan nyertes kivitelezővel kívánunk szerződést kötni, amely vállalja helyi, hátrányos helyzetű lakosok foglalkoztatását. Tarcal Község Önkormányzata vállalja, hogy a Kbt. hatálya alá tartozó beruházása során úgy alakítja az ajánlattételi felhívását, hogy az ajánlatadók számára 5 fő hátrányos helyzetű bevonása kötelező lesz. A PROJEKT ELŐKÉSZÍTŐ TANULMÁNYBAN ÉS A FENTIEKBEN LEÍRTAKAT AZ ALÁBBIAKBAN, PONTOKBA SZEDVE TAGLALJUK: a) A PROJEKT CÉLJA: A tervezett beruházás megvalósításával a település önkormányzatának a célja a belvízkárok csökkentése és megelőzése, valamint az élet és a vagyonvédelem érdekében, a tavaszi hóolvadásból és a záporokból származó csapadékvizek elvezetésének megoldása, befogadóba való juttatása. B) A PROJEKT SZAKMAI-MŰSZAKI TARTALMA A VÁLASZTOTT ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ ÉS ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRÉNEK A BEMUTATÁSÁVAL EGYÜTT: A projekt szakmai tartalma a felhívás 3.1.1. A. (a és b pontjához) pontjához illeszkedik, azaz a belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója a csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembe vételével – mint önállóan támogatható tevékenység – került megtervezésre az alábbi tartalommal. A 3.1.2 Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységeként betervezésre kerültek a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság, valamint a szemléletformáló akciók, továbbá a 3.1.2. pont b) pontja tartalmazza a megvalósításra kerülő tevékenységeket az elszámolható költségek belső korlátainak megfelelő összegig. A pályázatban rögzített bruttó 210 966 050.- Ft építési költségből a fejlesztés megvalósítása következtében a minőségi paramétereiben megromlott, a fejlesztés által közvetlenül érintett közúthálózati sávnak az eredeti pályaszerkezettel egyező módon történő helyreállításának költsége összesen: bruttó 635 000.- Ft. A projekt előkészítése során természetesen számoltunk a tervezői munkával, valamint az előkészítő tanulmányok munkálataival, a megvalósítás során pedig a folyamatos projektmenedzsmenttel, a kivitelezéshez kötődően a közbeszerzési szakértő és a műszaki ellenőr tevékenységgel. c) A FELHÍVÁS 3.2 PONTJÁBAN ELŐÍRT FELTÉTELEK TELJESÜLÉSE: 1) A fejlesztés során megvalósul, hogy legalább egy önállóan támogatható tevékenységet megvalósít a pályázó. 2) A fejlesztés illeszkedik a területi adottságokhoz és figyelembe veszi a felhívás megjelenésekor érvényes vízgyűjtő-gazdálkodási tervet. Ezt a PET és a VGT adottságok és követelmények bemutatása dokumentumok részletesen taglalják. 3) A kivitelezés során a környezetvédelmi előírásokat be kell tartani az élő környezet hatásainak, a növény- és állatvilág gyakorolt hatásait, az épített emberi környezettel való kapcsolatát a vonatkozó rendeletek szerint nem kellett környezeti hatástanulmányban feltárni, vagyis a pályázati felhívás 3.2. pont 3) bekezdésében rögzítettek szerint a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004 (VII.21.) Korm. rendelet 10.-11. §-ában előírt „mentességi” feltételek teljesülését külön dokumentáció benyújtásával nem kell igazolni. A PÁLYÁZÓ NYILATKOZIK ARRÓL, HOGY A PROJEKT VALAMENNYI KÖRNYEZETI, ESÉLYEGYENLŐSÉGI JOGSZABÁLYNAK MEGFELEL, ÉS AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁSRA, A PROJEKT KÖRNYEZETÉNEK ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOTÁRA, A VIZEK ÁLLAPOTÁRA ÉS A KLÍMAVÁLTOZÁSRA HATÁSA NINCS, A PROJEKTNEK NINCS ELŐRE LÁTHATÓ KLÍMAKOCKÁZATA.
4) A PET-ben részletesen bemutatásra került, hogy az özönvízszerű esőzései rendkívül hátrányosan érintették a települést, sajnálatos módon gyakran előfordultak káresemények. 5) A tervezés során figyelembe vételre került a vizek helyben tartására (vízvisszatartásra, késleltetett levezetésre) való törekvés. A megvédett területen található épített környezet értéke meghaladja a projekt elszámolható költségét. 6) TVT szakvélemény megszerzése a projektfejlesztési szakasz végéig releváns. 7) 1. mérföldkőnél releváns a műszaki megoldások hatékonyságának kimutatása. 8) A település nem rendelkezik Integrált Településfejlesztési Stratégiával (ITS), így a tervezett tevékenység ahhoz való illeszkedésének vizsgálata nem releváns. 9) A település rendelkezik Vízkárelhárítási-védelmi tervvel, melyben megjelölték, hogy a vizek kártételei elleni védekezés, valamint a medrükből kilépett vízfolyások és kialakult belvízi elöntések medrükbe és vízfolyásokba való visszavezetése mellett a megelőzés a legfontosabb feladat. A projekt maximálisan illeszkedik a Vízkárelhárítási-védelmi terv célkitűzéseihez. 10) A pályázó betartja a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrzi, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszünteti. 11) A pályázó a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.
12) A település Helyi Esélyegyenlőségi Programja (HEP) kidolgozásra került. A tervezett tevékenységek teljes mértékben illeszkednek a település Helyi Esélyegyenlőségi Programjához, mert a tervezett projektelemek megvalósulásukkal elősegítik a településen élő helyi lakosok – különös tekintettel a HEP fő célcsoportjainak, akik a klímakitettség szempontjából is sérülékeny csoportoknak számítanak – biztonságérzetét, az emberi élet és vagyon védelmének hatékonyságát. 13) A pályázó a projekt megvalósítása során a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tesz. 14) A projekt keretében folyamatos teljesítéssel helyi lakosság szemléletformáló kampány kerül megvalósításra a projekt kezdetétől annak fizikai befejezésének napjáig, melynek fő célja a vizek helyben tartásának fontosságára való figyelemfelhívás és ehhez gyakorlati megoldások bemutatása, valamint az létrehozott infrastruktúra fenntartására való figyelemfelhívás. (PET 2.3) 15)
Jelen projekt nem termel nettó bevételt, így költség-haszon elemzést nem kell készíteni hozzá. d) A FELHÍVÁS TARTALMI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK PONTJÁBAN ELŐÍRT FELTÉTELEK TELJESÜLÉSE: 1.1. A fejlesztés összhangban van a felhívás céljaival, a felhívásban szereplő célokat teljesíti, illetve azokhoz hozzájárul. 1.2. A település nem rendelkezik Integrált Településfejlesztési Stratégiával (ITS), így a tervezett tevékenység ahhoz való illeszkedésének vizsgálata nem releváns. 1.3. A fejlesztés illeszkedik az érvényes vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez, mivel célzottan nyújt megoldást a diffúz szennyezések csökkentésére, ezzel járulva hozzá az érintett felszíni és felszín alatti víztest jó állapotának eléréshez, illetve fenntartásához, mint alapvető VKI és VGT szerinti elváráshoz. Ezt a PET és a VGT adottságok és követelmények bemutatása dokumentumok részletesen taglalják. 2. 1 A helyzetértékelés megfelelően tartalmazza a fejlesztés által érintett terület általános bemutatását a PETben részletezettek szerint. 2. 2 A megvédett területen található épített környezet értéke meghaladja a projekt elszámolható költségét. 2. 3 A vízbázis védőövezetein meglévő, vagy tervezett új létesítmények, tevékenységek telepítése, végzése vonatkozásában a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 5. számú melléklete tartalmazza, így az eljáró hatóságoknak, szakhatóságoknak, ill. az ingatlanok, létesítmények tulajdonosainak, kezelőinek, használóinak mindenkor az abban foglaltak szerint kell eljárni. 2. 4 A település területének szennyeződés érzékenységi besorolása a felszín alatti vizek szempontjából érzékeny, és kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő településnek számít (219/2004. (VII.21.)Korm. rendelet és 7/2005. (III.1.) KvVM rendelettel módosított 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerint). 2. 5 Megállapítható, hogy a tervezett műszaki megoldások alapján biztosított a kijelölt területek védelme, a helyzetértékelésben bemutatott problémák megoldására megfelelően reagál. 2. 6 A tervezett beavatkozás rendszerbe integráltan valósul meg, azaz a beruházás a település egészére kiterjedő környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztési tervhez illeszkedő elem. 2. 7 A fejlesztés a természetben bekövetkező változások által eredményezett környezeti problémák megoldásához és csökkentéséhez hozzájárul. 3. 1 A támogatási kérelemben bemutatott korábbi káresemények mértéke, gyakorisága, okozott kárértéke, a védendő értékek vagy a fejlesztés szükségességének bemutatása alapján a fejlesztési igény megalapozott, a projekt megvalósítása indokolt. Az elmúlt évek klímaváltozással összefüggő, özönvízszerű esőzései rendkívül hátrányosan érintették a települést, sajnálatos módon gyakran előfordultak káresemények, melyek nem csak a település lakóházait, hanem működő kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági funkciójú épületet is érintettek. 4.1 A fejlesztési elképzelés bemutatásában mérlegelésre került, hogy milyen valós kockázati tényezők veszélyeztetik a fejlesztés megvalósulását, azok milyen valószínűséggel következhetnek be, milyen hatást gyakorolnak a fejlesztésre, a lehetséges kedvezményezett a kockázati tényezők kivédésére javaslatot tesz. Mindez bemutatásra került a PET 2.11. pontjában. 4.2 A fejlesztési elképzelés bemutatásában ismertetésre került a fejlesztés valamennyi beruházási eleme / tevékenysége a PET-ben, az azokhoz kapcsolódó valamennyi szükséges előkészületi lépés és azok időigénye. Az egyes tevékenységek egymásra épülése logikus. 5.1 A tervezett szemléletformáló akciók pedig segítséget nyújtanak abban, hogy ne csak infrastrukturális oldalról érjük el a kívánt cél, hanem a helyi lakosság is aktívan hozzájárulhasson a képződő csapadékvíz ésszerű felhasználásához. A bemutatott szemléletformáló akciók tartalma szakmailag megfelelő. 5.2 A tervezés során figyelembe vételre került a vizek helyben tartására (vízvisszatartásra, késleltetett levezetésre) való törekvés. 6.1 A tervezett fejlesztés nem konzorciumban valósul meg. 6.2 A fejlesztés a rendezési terv szerinti gazdasági terület-felhasználású terület védelmére is irányul. 8.1 A tervezett fejlesztés illeszkedik a TOP más intézkedéseinek projektjeihez vagy ágazati operatív programok projektjeihez és az illeszkedés bemutatásra került a PET 2.10. pontjában. 8.2 A tervezett tevékenység hosszú távú (legalább 5 éves) fenntartásának intézményi, műszaki háttere bemutatott a PET 2.13. pontjában. 8.3 A projekt pénzügyi fenntarthatósága biztosított, a támogatást igénylő megfelelően felmérte és biztosítani képes az üzemeltetési, karbantartási, pótlási költségeket. A 8.1 és 8.2 pontra vonatkozóan alapján összefoglalóan elmondható, hogy a projekt hosszú távú környezeti, szervezeti és pénzügyi fenntarthatósága biztosított. 9.1 A pályázó vállalja 5 fő hátrányos helyzetű helyi lakos bevonását a projekt megvalósításába. A bevont hátrányos helyzetűek elsősorban az alacsony iskolai végzettségű, roma és a tartósan munkanélküliek köréből kerülnek ki és projekt építési, kivitelezési munkáiban vesznek majd rész. 10.1 A beruházás költséghatékony módon, reális és takarékos költségvetéssel tervezett. 11.1 A támogatási kérelemben szereplő indikátorvállalás összhangban áll a fejlesztés bemutatott tartalmával. 11.2 A kérelmező valamennyi, a fejlesztés szempontjából releváns indikátor esetében célérték vállalást tesz. E) STANDARD ELJÁRÁS ESETÉN A PROJEKT TERÜLET-SPECIFIKUS ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK ÁLTALI MINŐSÍTÉSE: 1.1. A fejlesztés hozzájárul a megye Területfejlesztési / Integrált Területi Programjában megfogalmazott céljaihoz. • Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére (1. prioritás) • Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés (2. prioritás) • Megyei és helyi emberi fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés (5. prioritás) 1.2. A fejlesztéssel érintett bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza: 4950 méter. 2. 1 A beruházás közvetlenül kapcsolódik a település egyéb megvalósítás alatt álló fejlesztéséhez. 2. 2 A beruházás kapcsolódik a település egyéb tervezett fejlesztéséhez. A 2.1 és 2.2. ponthoz kapcsolódóan
kifejtésre került a PET 1.5. és 2.7. pontjában, hogy jelen beruházás így nem csak a településen már lezajlott fejlesztésekhez hanem a település egyéb tervezett fejlesztéseihez is szervesen kapcsolódik és illeszkedik a Településrendezési Tervhez és Vízkárelhárítási-védelmi Tervhez. 2. 3 A fejlesztéssel érintett település lakosságszáma: 2866 fő. 3. 1 A tervezett projekt a 290/2014 (XI.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete értelmében fejlesztendő – tokaji – járásban valósul meg. 3. 2 Az elmúlt évek özönvízszerű esőzései rendkívül hátrányosan érintették a települést. A káreseményeket részletesen a PET 1.6 pontban részletezzük. 4.1 A projekt által érintett/megvédett területen nem csak a település lakóházai, hanem működő kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági funkciójú épületek találhatóak. 5.1 A pályázó vállalja 5 fő hátrányos helyzetű helyi lakos bevonását a projekt megvalósításába. A bevont hátrányos helyzetűek elsősorban az alacsony iskolai végzettségű, roma és a tartósan munkanélküliek köréből kerülnek ki és projekt építési, kivitelezési munkáiban vesznek majd rész. 5.2 A projekt által létrehozott, érintett infrastruktúra fenntarthatóságának biztosítása megfelelően igazolásra került a PET 2.13. pontjában részletezettek szerint. A projekt hosszú távú környezeti, szervezeti és pénzügyi fenntarthatósága biztosított.

Megvalósítási helyszínek:
3905 Tarcal, Árpád u.
3905 Tarcal, Babócsai u.
3905 Tarcal, Balassa Iván u.
3905 Tarcal, Botond u.
3905 Tarcal, Fő u.
3905 Tarcal, Hegyalja u.
3905 Tarcal, Klapka u.
3905 Tarcal, Kövesd u.
3905 Tarcal, Malom u.
3905 Tarcal, Mikszáth Kálmán u.
3905 Tarcal, Sporttér
3905 Tarcal, Szeles u.
3905 Tarcal, Szondi u.
3905 Tarcal, Zrínyi u.

Dokumentumok letöltése